Títol tercer. Òrgans complementaris de la Fundació

Article 9.-Consell Científic de La Fundació.

Podrà existir un Consell Científic de La Fundació integrat per un mínim de tres membres designats pel Patronat entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit universitari o investigador en alguna de les àrees que perfilen els fins de La Fundació.

Serà funció del Consell Científic assessorar al Patronat en tot el concernent als fins i funcionament de La Fundació.

Les reunions del Consell Científic seran presidides pel President del Patronat o membre d'este en qui aquell delegue. Serà preceptiu, encara que no vinculant, el dictamen previ del Consell Científic per a l'adopció dels acords següents:

1º.-Aprobación del Programa anual d'activitats i les seues modificacions.

2º.-Aprobación de les bases per a convocatòries de beques, ajudes i premis d'investigació.

3º.-Aprobación d'Estudis i Projectes.

4º.-Fusión de La Fundació amb una altra o altres.

En el Pressupost anual figuraren els honoraris que hagen de percebre els membres del Consell Científic de La Fundació per l'exercici de les seues funcions assessores.

El Consell Científic haurà de constituir-se necessàriament en el transcurs d'un període màxim de deu anys.

 

Article 10.-Altres òrgans complementaris i consultius.

A proposta del president el Patronat podrà crear en qualsevol moment altres òrgans consultius si això resultara convenient per al millor compliment dels fins fundacionals

tancar