Títol segon. Òrgans rectors i administració de la Fundació

Article 5. El Patronat.

5.1.-Composició:

5.1.1.- Es constituïx un Patronat com a òrgan de govern i representació de la Fundació integrat per un mínim de quatre Patrons i un màxim de deu dels quals un és el President Fundador D. Enrique Montoliu Romero i la resta són vocals. Un d'estos vocals actuarà com Vocal Secretari.

5.1.2.- Els membres del Patronat seran designats entre persones que es comprometen de forma fefaent amb els objectius de la Fundació i el seu càrrec tindrà una duració de sis anys, renovables per igual períodes. El nomenament de vocal patró així com, arribat el cas, la seua renovació es realitzarà segons el que preveu els presents Estatuts i de conformitat amb el que establix l'ordenament jurídic.

5.1.3.- L'exercici del càrrec de Patró és gratuït sense perjuí del dret de reintegrament o reembossament que cada Patró deté respecte d'aquells gastos degudament justificats en els que pogueren incórrer per l'exercici de les tasques pròpies del seu càrrec.

5.1.4.- En cap cas podrà donar-se que més de dos membres del patronat pertanguen a una mateixa institució, entitat pública o privada, o a una mateixa família fins al tercer grau de parentiu.

5.2.- Funcions i atribucions del Patronat:

5.2.1.- El Patronat es constituïx com l'òrgan màxim de govern de La Fundació i li correspon promoure les actuacions necessàries perquè es complisquen els fins fundacionals i s'administren els béns i drets que integren el patrimoni de La Fundació mantenint plenament el rendiment i utilitat dels mateixos.

5.2.2.- Els patrons estan obligats a complir fidelment els fins fundacionals d'acord amb el que disposa la Llei i els Estatuts de La Fundació, a adscriure's a almenys una de les àrees de treball de la Fundació, a assistir a les reunions del Patronat i vetlar pel compliment i legalitat dels acords, així com evitar en tot el possible i dins de la legalitat, la dissolució de la Fundació per a preservar els seus fins i els seus béns.

5.2.3.- Les atribucions del Patronat per al compliment dels dits fins són les següents:

a) Aprovació del Pressupost per a cada exercici i les seues modificacions així com dels objectius operatius i plans d'actuació.

b) Confecció i aprovació dels comptes i documents previstos en l'article 16 d'estos Estatuts.

c) Aprovació de les modificacions dels Estatuts, en els termes i amb els límits previstos en la legislació aplicable.

d) Aprovació de la fusió amb una altra i altres fundacions, en els termes que preveu la legislació aplicable. Per a la validesa de l'acord de fusió serà necessari el vot d'almenys la mitat més un de tots els membres del Patronat.

e) Adopció d'acords sobre extinció i liquidació de la Fundació, en els termes que preveu la legislació aplicable. Per a la validesa dels acords relatius a este punt es requerirà el vot d'almenys la mitat més un de tots els membres del Patronat.

f) Adopció d'acords sobre alienació, gravamen, transacció i arbitratge sobre béns o drets de la Fundació, d'acord amb la legislació aplicable i les autoritzacions del Protectorat de Fundacions, quan siga preceptiu, efectuant les comunicacions necessàries.

g) Acceptació d'herències, llegats i donacions

h) Adquisició de béns i drets.

i) Designació de Secretari de la Fundació, del comptable i, si és el cas, del director o administrador-gerent de la Fundació, a proposta del President.

j) Designació dels Patrons que hagen de cobrir les vacants en el Patronat així com nomenament del President, sempre i en ambdós casos a proposta del President.

k) Aprovar, a proposta del President, la plantilla i organigrama de la Fundació fixant la retribució de cada lloc de treball.

l) Aprovar a proposta del President els reglaments i disposicions convenients per al bon govern i règim intern de la Fundació així com resoldre els dubtes que se susciten sobre la interpretació dels reglaments i disposicions que els desenrotllen.

m) Aprovar l'establiment i concessió de premis, beques i ajudes a la investigació, així com els programes de treball.

n) Aprovar les activitats extraordinàries que suposen alteració del programa contingut en el Pressupost anual.

ñ) Delegar en alguns dels Patrons o en el propi President les funcions que específicament es determinen.

o) Totes aquelles funcions i accions encaminades al millor govern i administració de la Fundació i a l'exacte compliment dels seus fins.

5.3.- Funcions i atribucions del President.

5.3.1.- El President és l'òrgan unipersonal a què li correspon ostentar i exercir amb la màxima dignitat, la representació de la Fundació davant de qualsevol classe de persones i entitats públiques i privades; convocar les reunions ordinàries i extraordinàries del Patronat fixant l'orde del dia, presidint i dirigint les deliberacions; executar o fer executar els acords del Patronat podent per a això realitzar qualsevol classe d'actes i firmar aquells documents necessaris per a tal fi; assegurar la bona administració dels béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació mantenint plenament el rendiment i utilitat dels mateixos d'acord amb els criteris econòmics financers d'un bon gestor.

5.3.2.- Així mateix, el President podrà exercir per delegació, quan el Patronat ho acorde, les funcions que estos Estatuts atribuïxen al propi Patronat, excepte les següents:

1r. Les contingudes en els apartats a) , b) , c) , d) , e) , f) , i ñ) del punt 2 d'este article 5.

2n. Les que requerisquen l'autorització del Protectorat.

5.3.3.- Correspondrà de la mateixa manera al President del Patronat convocar, presidir i alçar les sessions que celebren els òrgans complementaris de la Fundació així com dirigir les seues deliberacions, decidint amb vot de qualitat els empats que es produïsquen en el curs de les deliberacions.

5.3.4.- El Jardí de l'Albarda forma part del patrimoni fundacional i és un símbol dels objectius fundacionals. La casa que ho integra és i serà la residència institucional de qui exercisca el càrrec de President de la Fundació havent de conservar-la amb la diligència i dignitat inherent a la representació social que ostenta i en les mateixes condicions que ho realitza el President Fundador.

5.4.- Mandat, substitució, cessaments, suspensió, obligacions i drets dels membres del Patronat:

5.4.1.- Del President

5.4.1.1.- La duració del mandat del Patrono-Presidente és per temps indefinit.

5.4.1.2.- El mandat dels successius Presidents serà indefinit amb les limitacions expressades en els apartats 7.2.3 i 7.3.3 d'estos estatuts.

5.4.2.- Dels altres patrons

5.4.2.1.- El mandat dels patrons tindrà una duració de sis anys podent ser reelegits per mandats de duració semblant.

5.4.2.2.- Els patrons entraran a exercir les seues funcions després d'haver acceptat expressament el càrrec en alguna de les formes previstes en l'article 13 de la Llei 8/1998, de 8 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

5.4.2.3.- Quan el relleu per final mandat afectara simultàniament més de dos patrons i per a garantir la continuïtat i el bon funcionament de la Fundació, es determinarà per sorteig, quan els patrons afectats expressen la seua voluntat de romandre, aquell o aquells patrons que veuran prorrogat un any més el seu mandat, de tal manera que la successió no afecte més de dos patrons al mateix temps.

5.4.2.4.- La designació de nous Patrons s'acordarà pel Patronat, a proposta del Presidente-Fundador i, si és el cas, dels successius Presidents, entre persones majors d'edat, amb plena capacitat jurídica i d'obrar, que no ostenten càrrecs directius en organitzacions polítiques, sindicals o religioses.

5.4.2.5.- Tots els vocals patrons s'integraran obligatòriament en, almenys, una d'àrees de treball creades pel Patronat a proposta del President d'acord amb les necessitats de la Fundació. En tota reunió del Patronat cada patró haurà de donar compte de les responsabilitats a què està adscrit així com dels resultats aconseguits. Només en casos excepcionals degudament justificats, el Patronat podrà eximir un vocal d'assumir esta obligació.

5.4.2.6.- Cessament

El cessament dels Patrons de la Fundació es produirà en els supòsits següents:

a) Per mort o declaració de defunció, així com per extinció de la personalitat jurídica.

b) Per incapacitat, inhabilitació o incompatibilitat d'acord amb el que establix la Llei.

c) Per cessament en el càrrec per raó del qual van ser anomenats membres del Patronat.

d) Per no exercir el càrrec amb la diligència d'un representant lleial, si així ho determina una sentència judicial.

e) Per resolució judicial que aculla l'acció de responsabilitat per danys i perjuís ocasionats per actes contraris a la Llei o als Estatuts o pels realitzats negligentment.

f) Pel transcurs del període del seu mandat amb les excepcions previstes en estos estatuts.

g) Per renúncia expressada en qualsevol de les formes previstes en la legislació vigent.

h) Per accedir a càrrecs directius en organitzacions polítiques, sindicals o religioses.

i) Per cessament acordat per majoria qualificada del Patronat i en este cas haurà de ser motivat, justificat i respondre a les causes següents:

ii.- Inassistència continuada i injustificada a més de tres sessions del Patronat.

En qualsevol dels casos enunciats en este apartat el patró afectat tindrà dret a ser oïda pel Patronat abans de l'adopció de l'acord de cessament.

5.4.2.7.- Suspensió: La suspensió dels Patrons podrà ser acordada cautelarment pel Jutge quan s'entaule contra ells l'acció de responsabilitat.

5.4.2.8.- La substitució, cessaments i suspensió de Patrons s'inscriuran en el Registre de Fundacions.

5.4.2.9.- Obligacions dels Patrons: són obligacions dels Patrons:

a) Assistir a les sessions que es convoquen.

b) Exercir el càrrec personalment, adscriure's almenys a una de les àrees de treball de la Fundació complint diligentment les obligacions assumides i donant compte al Patronat quan corresponga.

c) Guardar sigil dels assumptes que coneguen com a conseqüència de l'exercici del seu càrrec, excepte autorització expressa del Patronat.

d) Comunicar al President els canvis de domicili i les absències de duració superior a dos mesos.

e) Quan un vocal patró no puga assistir a una reunió per motius justificats podrà delegar el seu vot en un altre membre del patronat. La dita delegació de vot no podrà exercir-se en els supòsits de nomenaments de nous patrons.

5.4.2.10.- Drets dels Patrons: els Patrons tindran dret a:

a) Rebre amb antelació mínima de set dies, les convocatòries de les sessions del Patronat.

b) Rebre còpia de l'acta de les sessions celebrades pel Patronat.

c) Accés a la documentació dels assumptes que hagen de ser tractats en les sessions que es convoquen.

d) Elevar propostes al President per a la seua inclusió en l'orde del dia de les sessions, així com a formular precs i preguntes.

e) Percebre indemnització pels gastos d'assistència a les sessions i altres que deriven i acrediten per l'exercici del càrrec.

f) Visitar les propietats i béns de la Fundació prèvia petició escrita al President i acceptació d'este per a l'adequada coordinació de les visites.

g) Delegar el vot en els supòsits permesos per estos Estatuts.

 

 

Article 6.- Régimen de sessions.

6.1.- El Patronat es reunirà amb caràcter ordinari almenys dos vegades a l'any, una cada semestre natural.

6.2.- A més, es reunirà amb caràcter extraordinari quan siga convocat pel President, bé per iniciativa pròpia, bé a instància dels Patrons.

6.3.- El Patronat, degudament convocat, s'entendrà vàlidament constituït quan a la sessió concórreguen almenys tres dels seus components, a més del president. Este quòrum haurà de mantindre's durant tota la sessió. En tot cas es requerix l'assistència del President i del Secretari del Patronat, o dels que legalment els substituïsquen.

6.4.- Si en primera convocatòria no existira el quòrum necessari, segons el que disposa el paràgraf anterior, s'entendrà convocada la sessió automàticament a la mateixa hora dos dies després. Si tampoc llavors s'aconseguira el quòrum necessari, la Presidència deixarà sense efecte la convocatòria posposant l'estudi dels assumptes inclosos en l'orde del dia per a la primera sessió que se celebre amb posterioritat, siga ordinària o extraordinària.

6.5.- No obstant això, s'entendrà convocat el Patronat i quedarà vàlidament constituït, sense necessitat de convocatòria prèvia, sempre que estiguen presents tots els Patrons i accepten per unanimitat la celebració de la sessió, fixant al seu inici l'orde del dia.

6.6.- De cada sessió el secretari estendrà acta en què haurà de constar el lloc, data i hora en què se celebra, els Patrons assistent, el caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, els assumptes que s'examinen, les votacions que es verifiquen especificant els que hagueren votat en sentit afirmatiu o negatiu, així com les abstencions que es produïsquen, i la part dispositiva dels acords que s'adopten.

6.7.- L'acta, una vegada aprovada pel Patronat, es transcriurà al Llibre d'Actes, autoritzant-la amb les firmes del President i del Secretari.

6.8.- Els acords del Patronat s'acreditaran per mitjà de certificació expedida amb el vistiplau del President, o de qui actue en representació seua i pel Secretari.

6.9.- El Patronat adoptarà els seus acords, com a regla general però amb les excepcions previstes en estos Estatuts i els supòsits en què la normativa vigent exigisca una majoria qualificada, per majoria simple dels membres presents

6.10.- A cada Patró li correspon l'emissió d'un vot que podrà ser delegat en un altre membre del Patronat en el cas d'impossibilitat d'assistir a una sessió. La delegació serà específica i exclusiva per a eixa sessió, haurà de formalitzar-se per escrit i remetre's al President amb anterioritat a l'inici de la sessió.

6.11.- Correspon, en tot cas al President l'emissió d'un vot de qualitat per a dirimir els empats que es produïsquen en les votacions.

Article 7.-Substitució del President

7.1.- Substitució temporal:

El President establirà i comunicarà al Patronat anualment, un orde de substitució per als casos d'absència, malaltia o una altra causa justificada que li impedira exercir el càrrec, de manera que les seues funcions estiguen sempre exercides com a garantia del bon funcionament de la Fundació. Si transcorregut el període anual no s'establix un nou orde de substitucions s'entendrà prorrogat l'anterior sense necessitat de cap tràmit.

7.2.- Renúncia del President - Fundador:

7.2.1.- Si el President - Fundador presentara la seua renúncia voluntària al càrrec de Patró 1r i President, podrà designar la persona que li substituïsca en el càrrec, el mandat del qual s'estendrà fins a la defunció del fundador, llevat que este establisca un període superior o inferior i ho comunique fefaentment al Patronat.

7.2.2.- En el supòsit anterior, el President - Fundador podrà disposar, en el moment d'anomenar al seu successor al capdavant de la Presidència, romandre en el Patronat de la Fundació, i en este cas ho serà com a Patró - Fundador amb les atribucions pròpies dels altres patrons.

7.2.3.- Els Presidents que succeïsquen al President - Fundador o, si és el cas, al President designat per aquell de conformitat amb el que establix l'apartat anterior, podran renunciar al càrrec sense perdre la condició de Patró comunicant-ho al Patronat de manera fefaent.

7.3.- Designació i cessament del President

7.3.1.- En els altres supòsits no previstos en l'apartat anterior el President proposarà al Patronat la persona que considera que ha de succeir-li. L'acord del Patronat haurà de ser adoptat per majoria absoluta.

7.3.2.- Si el càrrec de President quedara vacant sense que s'haguera resolt la successió, la Presidència serà ocupada temporalment i interinament pel Patró més antic i en el supòsit d'haver-hi dos o més amb la mateixa antiguitat, pel de més edat. En el termini màxim de sis mesos es procedirà a l'elecció de President entre els membres del Patronat.

7.3.3.- Els successius presidents podran ser substituïts de forma temporal, o cessats amb caràcter definitiu per acord unànime de tots els membres restants del Patronat del càrrec de President del Patronat, quan causes de salut ho justifiquen o com resultat de deficiències molt greus en la gestió o crebant greu dels fins i objectius estatutaris de La Fundació. L'acord de substitució o cessament comportarà necessàriament i simultàniament el nomenament del nou President.

7.3.4.- Els presidents triats exerciran el càrrec per temps indefinit.

 

 

Article 8.-Quórum reforçat.

8.1. Es requerix el vot d'almenys la mitat més un dels membres que componen el Patronat per a l'adopció d'acords en les matèries següents:

a) Modificació dels Estatuts.

b) Fusió de La Fundació amb una altra o altres.

c) Adopció d'acords sobre extinció i liquidació de La Fundació.

d) Alienació, gravamen, transacció i arbitratge sobre béns o drets de La Fundació que requerisquen autorització del Protectorat.

e) Creació i supressió d'òrgans complementaris de La Fundació.

f) Designació de nous Patrons, del President i dels membres dels òrgans complementaris de La Fundació així com el seu cessament.

 

tancar