Títol quint. Patrimoni de la Fundació

Article 13. -Dotació.

La dotació de La Fundació consistix en els béns i drets de qualsevol classe en els termes autoritzats per l'article 19 done-la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions de la Comunitat Valenciana, sense més limitacions que les establides per l'ordenament jurídic.

I.- Dotació fundacional: La dotació fundacional en el moment de la present reforma d'Estatuts és la que es deduïx dels Comptes aprovades a 31 de desembre de 2012.

II.- Aportacions successives a la dotació fundacional:

a) Tindrà, així mateix, la consideració legal de dotació els béns i drets que durant l'existència de La Fundació s'afecten pel patró fundador, qualsevol altre vocal patró o pel Patronat, amb caràcter permanent als fins fundacionals.

b) Així mateix, tindrà la consideració de dotació fundacional els béns i drets que el fundador i qualsevol altre patró cedisquen a la Fundació per via testamentària.

c) Les aportacions successives a la dotació fundacional, una vegada integrades amb eixe fi en els comptes i inventaris, seran considerades a tots els efectes com a dotació fundacional.

d) Només excepcionalment i quan existisca risc greu i irreversible per a l'adequada conservació del patrimoni natural de la Fundació i no es dispose de fons ordinaris suficients, el Patronat podrà sol•licitar al Protectorat de fundacions, conforme la legislació determine, de forma motivada i valorada, almenys per la majoria més un dels seus membres, la disposició de la fracció imprescindible i necessària de la dotació fundacional que impedisca el dany. Als efectes del present article s'establix el següent orde de prioritat: el Jardí de l'Albarda; l'espai natural Mes de Peraire; seguits de la resta dels espais naturals.

e) Quan el llegat testamentari del president fundador s'integre en la dotació fundacional els seus rendiments nets s'hauran de comptabilitzar de forma específica per a aplicar amb caràcter finalista als objectius fundacionals sense que estos resultats econòmics es puguen destinar a gastos de personal o d'administració general de la fundació, per imports superiors al 30 % dels dits rendiments.

III.- Guarda i custòdia de la dotació:

Per a garantir la guarda i custòdia dels béns integrants de la dotació fundacional i, si és el cas, les dotacions addicionals s'observaran les regles següents:

1.- Els béns immobles que s'adquirisquen i els drets reals sobre els mateixos, s'inscriuran el Registre de la Propietat competent, a nom de La Fundació i, en la mateixa inscripció s'anotaran els fins a què es destinen, no podent ser modificat el seu destí.

2.- Els efectes públics i privats, metàl•lic, els títols de propietat i resguards de depòsits i qualssevol altres documents acreditatius del domini, possessió, ús, gaudi o qualsevol altre dret que siga titular La Fundació, es depositaran a nom d'esta, en els establiments bancaris o semblants que designe el Patronat o es custodiaran en el domicili social de la mateixa.

3.- Tots els béns de La Fundació figuraran en el llibre d'inventari i en el balanç de la mateixa, amb les dades precises per a la seua identificació. Ambdós documents seran custodiats pel Secretari del Patronat.

 
 
 

Article 14.-Composició, administració i disposició del patrimoni.

14.1.- El patrimoni de La Fundació podrà estar constituït per qualsevol classe de béns i drets susceptibles de valoració econòmica.

14.2.- L'administració i disposició del patrimoni correspondrà al Patronat en la forma establida en estos Estatuts i amb subjecció al que disposa la llei.

14.3.- La Fundació pot adquirir béns i drets:

a) Per compra.

b) Per herència, llegat o donació, amb les limitacions previstes en la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana i la resta de disposicions aplicables.

c) Per prescripció.

d) Per qualsevol altre mode legítim conforme a l'ordenament jurídic.

14.4.- Alienació i gravamen dels béns i drets de La Fundació serà obligatori subjectar-se al procediment següent:

14.4.1.- Es requerirà autorització prèvia del Protectorat en tots els casos establits per l'article 22 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

14.5.- Transaccions i arbitratges. Requeriran autorització del Protectorat les transaccions i arbitratges respectos dels béns i drets l'alienació o de les quals gravamen estiga subjecta a autorització o comunicació.

14.6.- El règim d'autoritzacions i comunicacions previst en este article estarà subjecte en cada moment a la legislació vigent.

14.7.- Normes de procediment per als actes de disposició del patrimoni previstos en el present article.

14.7.1.- Es precisarà en tot cas acord del Patronat, que haurà de ser motivat, per a l'alienació o gravamen de béns i drets.

14.7.2.- Correspondrà al President del Patronat la formalització dels documents privats i públics així com sol•licitar la inscripció d'estos en els Registres procedents (Registre de la Propietat, Registre Mercantil, etc.) .

 
 
tancar