Títol quart. Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos i per a la determinació dels beneficiaris.

Article 11.-Aplicació dels recursos.

La Fundació s'obliga a destinar efectivament el patrimoni i les seues rendes als fins fundacionals. A este efecte, destinarà a la realització dels dits fins, almenys el 70 per 100 de les rendes netes i altres recursos que obtinguen per qualsevol concepte, deduïts, si és el cas, pels impostos corresponents a les mateixes, en el termini de quatre anys a partir del moment de la seua obtenció.

Article 12.-Determinació dels beneficiaris.

12.1.- El beneficiari prioritari de La Fundació són els ecosistemes i espais naturals sobre els quals La Fundació actuarà previs els estudis i dictàmens científics dels seus òrgans executius i consultius.

12.2.- En els altres casos, La Fundació actuarà amb criteris d'imparcialitat i no discriminació en la determinació dels seus beneficiaris.

12.3.- A este efecte, les convocatòries que es realitzen per a l'adjudicació de beques i ajudes, se sotmetran als principis de publicitat, mèrit i igualtat, sense que càpia establir distincions per raó d'edat, sexe, nacionalitat, estat civil i creences.

 

tancar