Títol sèptim. Modificació, fusió, extinció i liquidació de la Fundació.

Article 17.-Modificació dels Estatuts.

D'acord amb el que preveu l'article 23 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana i 29 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, estos Estatuts poden ser modificats pel Patronat amb les limitacions següents:

a) En cap cas podran modificar-se els fins de la Fundació consagrats en l'article 3r d'estos Estatuts excepte disposició en contra del Fundador.

b) Queda prohibida la supressió dels requisits mínims per a l'accés al càrrec de Patró continguts en l'article 5.4.2 d'estos Estatuts.

Article 18.-Fusió de la Fundació.

La fusió d'esta Fundació amb una altra o altres, es regularà per l'article 24 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana i la resta de normes concordants i hauran de concórrer els requisits previstos en estos Estatuts, açò és: el dictamen previ del Consell Científic i l'acord del menys la mitat més un dels membres del Patronat.

Article 19.-Extinció de la Fundació.

Seran causes d'extinció de la Fundació, a més de les previstes en l'article 25 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana i la resta de normes d'aplicació, les següents:

a) La infracció de les limitacions previstes en l'article 17 d'estos Estatuts per a la modificació dels mateixos.

b) La voluntat expressa manifestada pel Fundador en escriptura pública durant el seu mandat.

Article 20.-Liquidació de la Fundació.

D'acord amb l'article 26 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana i la resta de normes legals d'aplicació, els béns i drets resultants de la liquidació per extinció de La Fundació es destinaran a la Universitat de València sempre que es manifeste per mitjà d'escriptura pública l'acceptació i el compromís d'aplicar els recursos rebuts als mateixos fins fundacionals. El dit compromís haurà de ser concís, avaluable i permanent. En cas contrari, el Patronat acordarà per majoria dels seus membres la persona pública o privada sense ànim de lucre a què haurà de destinar-se dita romanent de conformitat amb la legalitat vigent.


Disposició transitòria primera.

A l'efecte de relleu per compliment del mandat previst en l'article 4.2.1 per als membres del Patronat, el temps d'exercici del mandat es computarà des de la data de nomenament.


Disposició transitòria segona.

El punt 13.II.e) d'estos Estatuts que limita la disponibilitat d'un percentatge dels rendiments nets del capital fundacional per a gastos estructurals queda en suspens i només entrarà en vigor a partir de la successió del president fundador o, si és el cas, abans si així ho disposa ell mateix.

tancar