Títol sext. Pressupost i comptabilitat.

Article 15. -El Pla d'Actuació.

15.1.- El Patronat aprovarà i remetrà al Protectorat, en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d'actuació, en el que quedaran reflectits els objectius i les activitats que es preveja desenrotllar en l'exercici següent.

15.2.- El Pla d'actuació de La Fundació serà formulat pel seu President i remés al Patronat, per al seu examen, aprovació i remissió al Protectorat dins dels terminis legalment establits i per a la seua entrada en vigor el dia 1 de gener de l'any següent. El Patronat remetrà al Protectorat el pla d'actuació acompanyat de la certificació de l'acord aprovatori del Patronat, expedida pel Secretari o la Secretària amb el vistiplau del president o la presidenta, i de la relació dels Patrons assistents a la sessió.

15.3.- El pla d'actuació contindrà informació identificativa de cada una de les activitats pròpies i de les activitats mercantils, dels gastos estimats per a cada una d'elles i dels ingressos i altres recursos previstos, així com qualsevol altre indicador que permeta comprovar en la memòria el grau de realització de cada activitat o el grau de compliment dels objectius.

15.4.- Els ingressos de la Fundació podran procedir dels rendiments del seu propi patrimoni dotacional i del no dotacional així com de donacions, llegats i herències del patró fundador, de qualsevol dels altres patrons o de les persones físiques que així ho expressen; i de donacions de persones jurídiques públiques i privades; de subvencions procedents de les administracions públiques i dels seus organismes autònoms o dependents. Així mateix, la Fundació podrà obtindre rendiments procedents d'activitats econòmiques compatibles amb els seus objectius fundacionals en els termes i límits que establisquen estos estatuts i l'ordenament jurídic d'aplicació.

15.5.- Quan les necessitats derivades del compliment dels objectius fundacionals ho requerisquen també es podran obtindre recursos econòmics per mitjà d'operacions creditícies, previ estudi econòmic de viabilitat, memòria justificativa i l'acord qualificat de la majoria absoluta del Patronat, sense perjuí dels límits i condicionants que establisca el Protectorat i les normes legals d'aplicació.

15.6.- En el cas que no s'haja aprovat el pla d'actuació per a la seua entrada en vigor l'1 de gener, s'entendrà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior, fins a l'aprovació del nou pressupost.

15.7.- El Patronat podrà aprovar, a proposta del President, modificacions pressupostàries sempre que es garantisca el principi d'anivellació entre ingressos i gastos.

15.8.- Si un exercici tancara amb dèficit el pla d'actuació de l'exercici immediat haurà d'assumir com a primer objectiu reequilibrar els comptes. Si el tancament finalitzara amb superàvit, el romanent positiu es destinara a reserves o a la realització de projectes vinculats als objectius fundacionals.

Article 16.- Comptabilitat.

16.1.- Dins dels sis primers mesos de cada exercici s'aprovaran pel Patronat i es presentaran al Protectorat els documents a què fa referència l'article 21 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana i la resta de normes d'aplicació.

16.2 .- La Fundació complirà amb les obligacions comptables previstes en cada moment en les normes d'Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d'actuació de les entitats sense fins lucratius aprovades per Reial Decret 1491/2011 de 24 d'octubre.

16.3.- En el cas d'obtindre rendes procedents d'explotacions econòmiques, la comptabilitat s'ajustarà al que disposa el Codi de Comerç i a l'art.11 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

16.4.- En tot cas la Fundació portarà, com a mínim, un Llibre diari i un Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals que permeten tindre una comptabilitat ordenada i adequada a la seua activitat permetent un seguiment cronològic de les operacions realitzades.

16.5.- En tots els supòsits previstos en la llei i, en tot cas, a partir de l'expiració del mandat del President Fundador, els comptes anuals de La Fundació seran sotmeses a auditoria externa.

 

tancar