Fins

Són fins de la Fundació la conservació, recuperació i maneig del patrimoni natural i cultural per mitjà de l'adquisició, estudi i gestió de terrenys, paratges, jardins i llocs que destaquen pel seu valor en relació amb la protecció de la biodiversitat i els ecosistemes naturals.

La consecució dels dits fins s'articularà a través d'accions que, a títol merament enunciatiu, s'expressen a continuació, així com d'altres d'anàlogues:

  • Foment de les activitats encaminades al gaudi respectuós de la naturalesa.
  • Potenciació i col·laboració amb tot tipus d'accions dirigides a la prevenció d'incendis forestals, realització de reforestacions amb espècies autòctones acords amb els ecosistemes i totes aquelles mesures encaminades a evitar la pèrdua de biodiversitat i degradació de l'ecosistema, així com les que es dirigisquen a corregir l'avanç de l'erosió i la desertització dels nostres sòls, incidint en la recarrega i millora dels aqüífers.
  • Promoció, assessorament i realització de projectes i programes d'investigació i d'intervenció en el medi ambient, per a la preservació i regeneració d'espais naturals o espècies en perill.
  • Convocatòria de beques, ajudes i premis per a finançar treballs d'investigació que versen sobre els fins fundacionals.
  • Relació institucional amb ens públics i privats que tinguen entre els seus fins principals el desenrotllament de línies d'investigació en matèria de medi ambient, realitzant convenis d'intercanvi i transaccions de mitjans a qualsevol nivell.
  • Desenrotllament de totes aquelles actuacions que siguen necessàries per al compliment dels seus fins i no siguen contràries a l'ordenament jurídic.

Pel seu caràcter eminentment conservacionista, cultural, científic i de suport a la investigació, la Fundació no s'adscriu a cap ideologia política o religiosa determinada ni podrà servir altres fins que els expressats en este article, sense que això signifique cap renúncia a la participació que en la vida pública li corresponga com a entitat que exercix activitats d'interés general, a través dels llits legalment establits.

Fundem - Fundación Enrique Montoliu
Copyright © 1996-2014 Fundem