Estatuts

Índex dels estatuts de la Fundació Enrique Montoliu

TÍTOL PRIMER.-Disposicions generals.
Article 1º. Denominació.
Article 2º. Personalitat i capacitat.
Article 3º. Fins fundacionals.
Article 4º. Domicili, àmbit territorial i duració.

TÍTOL SEGON.- Òrgans rectors i administració de la Fundació.
Article 5º. El Patronat.

  1. Composició.
  2. Funcions i atribucions del Patronat.
  3. Funcions i atribucions del President.
  4. Mandat, substitució, cessament, suspensió, obligacions i drets dels membres del Patronat

Article 6º. Régimen de sessions.
Article 7º. Substitució del President.

  1. Substitució temporal.
  2. Renúncia del President-Fundador.
  3. Designació i cessament del President.

Article 8º. Quórum reforçat.

TÍTOL TERCER.-Òrgans complementaris de la Fundació.
Article 9º. Consell Científic de la Fundació.
Article 10º. Altres òrgans complementaris i consultius.

TÍTOL QUART.-Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos i per a la determinació dels beneficiaris.
Article 11º. Aplicació dels recursos.
Article 12º. Determinació dels beneficiaris.

TÍTOL QUINT.-Patrimoni de la Fundació.
Article 13º. Dotació.

  1. Dotació fundacional.
  2. Aportacions succesives a la dotació fundacional.
  3. Guarda i custòdia de la dotació.

Article 14º. Composició, administració i disposició del patrimoni.

TÍTOL SEXT.- Pressupost y comptabilitat.
Article 15º. Pla d'actuació.
Article 16º. Comptabilitat.

TÍTOL SÈPTIM.-Modificació, fusió, extinció i liquidació de la Fundació.
Article 17º. Modificación de los Estatutos.
Article 18º. Fusió de la Fundació.
Article 19º. Extinció de la Fundació.
Article 20º. Liquidació de la Fundació.
Disposició transitòria primera.
Disposició transitòria segona.