La Fundació

Nom: Fundació Enrique Montoliu - FUNDEM

Naturalesa jurídica: fundació, entitat privada sense ànim de lucre.

Data de constitució: 14 de juny de 1996.

Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana: núm. 256-V.

La Fundació Enrique Montoliu es regix pels seus estatuts, i el seu òrgan rector és el Patronat. Està subjecta a la Conselleria de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana, a través del Servici d'Entitats Jurídiques - Secció Fundacions, que assumix les funcions que li atribuïx l'article 68 de la Llei del Consell en matèria fundacions, entre altres.

Descripció:

La Fundació Enrique Montoliu -FUNDEM- és una entitat privada sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la fauna i flora mediterrània creada en 1996. La Fundació no s'adscriu a cap ideologia política o religiosa, ni podrà servir a altres fins que els expressats en els seus Estatuts, sense que això signifique cap renúncia a la participació que en la vida pública li correspon, com a entitat que exercix activitats d'interés general.

Les seues principals línies d'actuació són dos, i ambdós tenen com a objecte conservar el nostre medi natural de manera sostenible, així com sensibilitzar i implicar a la ciutadania en la conservació del patrimoni natural valencià.

1.- Difusió i foment de l'ús d'espècies autòctones en jardineria, d'interés especial des del punt de vista ecològic i de la conservació de la naturalesa.

Pel que fa a la línia de difusió i foment de l'ús d'espècies autòctones en jardineria, Fundem posseïx un jardí demostratiu de 50.000 m2 en el terme municipal de Pedreguer, Alacant: el jardí mediterrani de l'Albarda. Un jardí d'espècies autòctones que mostra la gran diversitat de la nostra flora, que destaca per la seua bellesa en cada una de les estacions, i que està gestionat amb els més estrictes criteris de sostenibilitat. Un exemple que s'ha de seguir en la implantació o restauració dels jardins, siguen públics o privats, si volem preservar la gran biodiversitat de la nostra comunitat, així com contribuir a frenar el canvi climàtic a nivell global.

La seua qualitat natural i paisatgística ha sigut reconeguda amb el premi Magíster de Paisajismo 2002, concedit per la Universitat Politècnica de València.

2.- Gestió responsable del territori. Compra i custòdia de terrenys d'alt interés ecològic per a la seua conservació integral.

Pel que fa a la línia de gestió responsable del territori (compra i custòdia), FUNDEM és propietària d'una extensió superior a les 240 hectàrees en la Tinença de Benifassà, una de les zones de major valor ecològic de la Comunitat Valenciana. Esta propietat va ser adquirida en 1997 quan no existia cap figura de protecció sobre este espai. Per RESOLUCIÓ de 14 d'agost de 1998, de la Direcció General per al Desenrotllament Sostenible, de la Conselleria de Medi Ambient, es declara refugi de caça, amb la denominació d'Estació Biològica Mes del Peraire. Posteriorment, es creguen tres microreserves de flora adscrites al Projecte LIFE de Conservació de Flora de la Comunitat Valenciana, i l'any 2005 es declara reserva de fauna silvestre. Hui en dia forma part del parc natural de la Tinença de Benifassà, província de Castelló.

A més, des de l'any 2008, amb les donacions dels socis-col·laboradors establides en quotes anuals, Fundem ha adquirit terrenys que no estan protegits i que, no obstant això, tenen un alt valor natural i paisatgístic.