Títol primer. Disposicions Generals

Article 1. -Denominació:

La Fundació Enrique Montoliu de la Comunitat Valenciana, constituïda en la ciutat de València l'any 1997, passa a denominar-se FUNDEM - Fundació Enrique Montoliu de la Comunitat Valenciana. Amb l'acrònim FUNDEM, es fusiona el patronímic del seu fundador amb el de l'acció mediambiental i de protecció de la fauna i flora mediterrània en el que genèricament constituïx la seua missió per a així establir una millor identificació dels objectius fundacionals i la justificació de la seua creació.

FUNDEM - Fundació Enrique Montoliu de la Comunitat Valenciana és una entitat sense ànim de lucre que es regix pels presents estatuts i supletòriament per les lleis i reglaments que s'apliquen a les fundacions i en concret per la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana modificada per la Llei 9/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat Valenciana i, quan així es dispose, per les normes estatals Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, així com per Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i en les successives normes que puguen ser promulgades. Els presents Estatuts s'aplicaren en els seus propis termes. En els supòsits que siga necessari la seua int

erpretació es realitzarà en harmonia amb la legislació vigent d'acord amb la voluntat expressada pel seu Presidente-Fundador o, al seu dia, per la dels successius patrons-presidents. Tot això sense perjuí de les competències que l'ordenament jurídic reserva al Protectorat de Fundacions.

Article 2. Personalitat i capacitat.

La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins.

 

Article 3. Fins fundacionals.

Els fins de la Fundació són la conservació, protecció, promoció, recuperació, estudi i gestió del patrimoni natural i cultural en les seues diverses formes i manifestacions així com la posada en valor de la biodiversitat i la importància de preservar-la; l'equilibri ambiental i l'educació per a un desenrotllament humà responsable i respectuós amb el dret de les futures generacions a trobar i poder viure en un món habitable, posant especial èmfasi en el canvi climàtic.

La consecució dels dits fins s'articularà a través dels plans d'actuació i projectes que establisca la Fundació, entre els que cal destacar els que seguixen a continuació a títol merament enunciatiu:

1) La realització de projectes i, si és el cas, la seua execució per la pròpia Fundació, ben sola o bé en col•laboració amb altres entitats públiques o privades, en els seus pròpies paratges o per mitjà de convenis en els de tercers, dirigit tot això a la protecció, conservació, recuperació i creixement d'espais naturals, de la seua fauna i la seua flora.

2) La realització d'actuacions dirigides a protegir, promoure i, si és el cas, crear jardins representatius de la riquesa botànica mediterrània.

3) L'adquisició de terrenys forestals o rústics amb l'objectiu de garantir la seua millor protecció ambiental preservant i potenciant la seua biodiversitat.

4) La realització i promoció de projectes i estudis científics sobre la Naturalesa en totes les seues manifestacions i magnituds amb especial dedicació a aquells que previnguen contra la degradació dels ecosistemes, la disminució de la seua flora i fauna; l'avanç de l'erosió i la desertització; la persistència dels incendis forestals; afavorisquen l'equilibri dels aqüífers així com els processos de recarrega prevenint la seua contaminació.

5) Organització i realització d'activitats culturals i educatives com ara conferències, representacions musicals, coreogràfiques, literàries, teatrals o cinematogràfiques que contribuïsquen a desenrotllar un major grau de participació i sensibilització de la societat cap als fins fundacionals.

6) El foment i promoció del patrimoni cultural en el món rural amb especial èmfasi als costums i hàbits derivats de la convivència del ser humà amb la Naturalesa i el seu compromís amb la sostenibilitat.

7) L'assessorament a altres entitats públiques o privades en aquelles matèries pròpies de la Fundació.

8) La relació activa amb quantes organitzacions públiques i privades tinguen objectius comuns als de la Fundació establint acords, puntuals o duradors, per a intercanviar experiències, compartir esforços i mitjans necessaris per a la consecució dels fins fundacionals.

9) Establir una especial relació de col•laboració amb les universitats i les organitzacions del món científic fomentant estudis i investigacions per mitjà de la convocatòria de beques, ajudes i altres instruments reestudi i investigació.

10) Desenrotllar i promoure una relació estable i de col•laboració amb l'Administració Ambiental en tots els seus àmbits preservant la seua independència.

11) El desenrotllament de quantes altres actuacions siguen necessàries per al compliment dels fins fundacions i que siguen acords amb l'ordenament jurídic.

Així mateix, la Fundació promou la pau i la concòrdia entre els sers humans reconeixent i respectant la seua diversitat cultural, política i religiosa i, en conseqüència i per eixe respecte, no s'adscriu a cap ideologia partidista ni creença religiosa, sense que per això signifique renúncia a participar en la vida social i pública quan siga necessari a través dels llits que li corresponga com a entitat que desenrotlla les seues activitats en benefici de l'interés general.

 

Article 4. Domicili, àmbit territorial i duració.

El domicili de la Fundació radica en la ciutat de València, Plaça de Marià Benlliure, número 5, porta 29. La Fundació podrà canviar el seu domicili mitjançant un acord del seu Patronat i tramitant l'oportuna modificació estatutària davant del Protectorat de Fundacions, comunicant-ho a l'Administració Tributària i als restants òrgans competents de les Administracions Públiques.

La Fundació desenrotllarà les seues activitats principalment a la Comunitat Valenciana sense perjuí que pot estendre-les a qualsevol part del món i podrà fer-ho per si mateixa o per mitjà de col•laboració amb altres organitzacions amb fins i objectius comuns de qualsevol àmbit territorial.

La duració de la Fundació és indefinida i la seua extinció només es podrà produir segons el procediment que establixen els presents Estatuts i, si és el cas, per les altres causes i formes previstes en l'ordenament jurídic.

No obstant això, la Fundació també podrà desenrotllar per si mateixa o en col•laboració amb altres entitats públiques o privades, projectes relacionats amb els seus fins estatutaris, en qualsevol lloc del món.

 

tancar